Nasza firma organizuje kursy operatorów suwnic sterowanych z kabiny lub z poziomu roboczego

 

CEL

Celem szkolenia jest uzyskanie wiedzy w zakresie znajomości przepisów oraz zasad obsługi, niezbędnej do przystąpienia do egzaminu kwalifikacyjnego i otrzymania zaświadczenia kwalifikacyjnego Urzędu Dozoru Technicznego do pracy w charakterze operatora suwnicy sterowanej z kabiny lub z poziomu roboczego

 

UCZESTNICY

Szkolenie adresowane jest do:

 • Pracowników służb utrzymania ruchu w przedsiębiorstwach użytkujących urządzenia transportu bliskiego,

 • Pracowników zakładów świadczących usługi przewozu ładunków wymagających podwieszenia przy pracach przeładunkowych,

 • Pozostałych osób uczestniczących w operacji przenoszenia ładunków.

 

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

Czas szkolenia obejmuje 35 jednostek szkoleniowych tj. 25 jednostek szkoleniowych wykładów teoretycznych oraz 10 jednostek szkoleniowych ćwiczeń praktycznych.

Przez jednostkę szkoleniową należy rozumieć:

 • 45 minut zajęć, w przypadku zajęć teoretycznych

 • 60 minut zajęć, w przypadku zajęć praktycznych

Do czasu trwania kursu dolicza się czas na końcowy egzamin kwalifikacyjny.

Szkolenia mogą być prowadzone:

 • bez oderwania od pracy

 • z oderwaniem od pracy

 • z częściowym oderwaniem od pracy

Ze względów organizacyjnych i lokalowych grup złożona jest z maksymalnie 15 osób. Ewentualne zwiększenie może być realizowane po uzgodnieniu z wykładowcą i instruktorem szkolenia praktycznego.

Wykładowcami są osoby posiadające wiedzę teoretyczną z zakresu szkolenia

Instruktorami prowadzącymi zajęcia praktyczne są osoby posiadające kwalifikacje potwierdzone zaświadczeniem do obsługi suwnic.

 

PROGRAM RAMOWY SZKOLENIA

Szkolenie teoretyczne

 • Wymagania kwalifikacyjne dla osób obsługujących urządzenia transportu bliskiego podlegające dozorowi technicznemu

 • Rodzaje urządzeń transportu bliskiego podlegające dozorowi technicznemu

 • Udźwig i grupa natężenia pracy

 • Pojęcie stateczności urządzenia

 • Budowa urządzeń

 • Budowa urządzenia właściwego dla grupy, kategorii i rodzaju (przeznaczenia)

 • Mechanizmy oraz ich budowa i działanie

 • Urządzenia zabezpieczające stosowane w urządzeniach transportu bliskiego

 • Wyposażenie elektryczne ( hydrauliczne, pneumatyczne)

 • Obsługa UTB: czynności obsługującego przed przystąpieniem do pracy, w czasie pracy i po zakończeniu pracy, sterowanie mechanizmami urządzeń ogólnego przeznaczenia i specjalnych, sprawdzanie działania urządzeń zabezpieczających i hamulców itp. zasady ogólne

 • Współpraca z hakowymi

 • Podstawowe wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa

 • Praca w specyficznych warunkach jak np.: praca zespołowa urządzeń, transport ładunku przez otwory w stropach, transport ludzi w koszu, praca w warunkach kolizyjnych, praca w pobliżu napowietrznych linii energetycznych itp.

 • Warunki bezpiecznej pracy

 • BHP przy obsłudze urządzeń

 • Niebezpieczne uszkodzenie / nieszczęśliwy wypadek – procedura postępowania

 

Szkolenie praktyczne

 • Budowa urządzenia właściwego dla grupy, kategorii i rodzaju (przeznaczenia)

 • Urządzenia zabezpieczające stosowane w urządzeniach transportu bliskiego

 • Wyposażenie elektryczne ( hydrauliczne, pneumatyczne)

 • Obsługa: czynności obsługującego przed przystąpieniem do pracy, w czasie pracy i po zakończeniu pracy, sterowanie mechanizmami urządzeń ogólnego przeznaczenia i specjalnych, sprawdzanie działania urządzeń zabezpieczających i hamulców itp., zasady szczegółowe

 • Współpraca z hakowymi

Program szkolenia został opracowany na podstawie, wymagań dotyczących programów szkoleń dla osób ubiegających się o uzyskanie zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi urządzeń transportu bliskiego (UTB) określonych przez URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO

 

ZASADY SPRAWDZANIA WIEDZY ZDOBYTEJ PODCZAS SZKOLENIA

Szkolenie kończy się sprawdzeniem umiejętności kandydata przy obsłudze suwnicy Kryterium oceny stanowi prawidłowe wykonanie czynności przed przystąpieniem do pracy, w czasie pracy i po zakończeniu pracy włączając w to sterowanie mechanizmami oraz sprawdzanie działania urządzeń zabezpieczających i hamulców. Takie sprawdzenie wiedzy nie oznacza egzaminu kwalifikacyjnego w rozumieniu ustawy o dozorze technicznym.

 

ZAŚWIADCZENIA I CERTYFIKATY

 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia – po sprawdzeniu umiejętności uczestników

 • zaświadczenie potwierdzające uprawnienia wydane przez Urząd Dozoru Technicznego –po sprawdzeniu kwalifikacji przez UDT

 

MATERIAŁY

Uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe, z zakresu szkolenia

 

MIEJSCE SZKOLENIA

 • sala wykładowa GKU 2000 lub na miejscu u zleceniodawcy

 

TERMIN

 • rekrutacja odbywa się w sposób ciągły, szkolenie rozpoczyna się po zebraniu min. 5 osób.

 

OPIEKUN MERYTORYCZNY

 • Wojciech Kocon - mgr inż. mechanik z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w tym zakresie

 


© GKU 2000
projekt Grupa Sart