Szkolenie spawaczy

 

Instytut Spawalnictwa

Urząd Dozoru Technicznego

Polski Rejestr Statków

TÜV SUD

TÜV Rheinland

Nasza firma prowadzi szkolenia spawaczy w oparciu o normy PN-EN 287-1, PN-EN ISO 9606-2, PN-EN ISO 9606-3, PN-EN ISO 9606-4, PN-EN ISO 9606-5 i (PED) 97/23/WE II,III,IV w następujących metodach:

 • gazowo - 311
 • elektrodami otulonymi - 111
 • elektrodą wolframową /TIG/ - 141
 • MIG - 131
 • MAG - 135
 • drutem proszkowym - 136
 • plazmowe


Organizujemy kursy podstawowe i specjalistyczne. Po zakończeniu kursu i zdanym egzaminie, uczestnik szkolenia otrzymuje świadectwo egzaminu spawacza, wydane przez akredytowaną jednostkę.
Istnieje możliwość otrzymania świadectwa wystawionego przez Instytut Spawalnictwa (IS), Urząd Dozoru Technicznego (UDT), Polski Rejestr Statków (PRS) lub niemiecki TÜV.

Licencja na egzaminowanie spawaczy wydana przez Instytut Spawalnictwa:

Licencja na egzaminowanie spawaczy

kliknij obrazek aby powiększyć

 

Książka spawacza

Książka spawaczaKsiążka spawacza obecnie nie jest dokumentem potwierdzającym uprawnienia spawacza, dokumentuje jedynie przebieg pracy zawodowej oraz ukończone kursy i szkolenia.

 

Wzory świadectw spawaczy: 

Świadectwo spawacza IS Świadectwo UDT Świadectwo PRS Świadectwo TUV
kliknij obrazek aby powiększyć

 

CEL

Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników kursu do egzamninów końcowych.

Po zdaniu egzamniu końcowego w zależności od ukończonego kursu spawania uczestnik uzyskuje uprawnienia do wykonywania spoin pachwinowych lub czołowych blach i rur zgodnie z obowiązującymi przepisami i aktualnymi normami dotoczącymi przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych.

 

UCZESTNICY

Zasady doboru uczestników

 • wykształcenie co najmniej podstawowe

 • ukończone 18 lat

 • posiada zdolność do wykonywania zawodu spawacza

W kursie uczestniczyć mogą także spawacze, posiadający książeczkę spawacza, którzy chcą poszerzyć uprawnienia spawalnicze.

 

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

Wymagane czasy szkolenia w zalezności od metody i sposobu spawania czy też zastosowanego materiału określone zostały w Wytycznych nr W-14/IS-41 Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach.

Dla przykładu podano poniżej czas trwania kursu spawania blach i rur spoinami pachwinowymi:

 • metoda spawania elektrodą otuloną (111) – 163 jednostki szkoleniowe tj. 23 jednostki szkoleniowe wykładów teoretycznych oraz 140 jednostek szkoleniowych ćwiczeń praktycznych.

 • metoda MAG (135) - 145 jednostek szkoleniowych tj. 25 jednostkek szkoleniowych wykładów teoretycznych oraz 120 jednostek szkoleniowych ćwiczeń praktycznych.

 • metoda TIG (141) - 103 jednostki szkoleniowe tj. 23 jednostki szkoleniowe wykładów teoretycznych oraz 80 jednostek szkoleniowych ćwiczeń praktycznych

Czas szkolenia ręcznych przecinaczy termicznych

 • Kurs ręcznego cięcia tlenowego - 19 jednostek szkoleniowych tj. 8 jednostkek szkoleniowych wykładów teoretycznych oraz 11 jednostek szkoleniowych ćwiczeń praktycznych

 • Kurs ręcznego cięcia plazmowego - 16 jednostek szkoleniowych tj. 6 jednostkek szkoleniowych wykładów teoretycznych oraz 10 jednostek szkoleniowych ćwiczeń praktycznych

Czas szkolenia obejmujący inne metody

Przez jednostkę szkoleniową należy rozumieć:

 • 45 minut zajęć, w przypadku zajęć teoretycznych

 • 60 minut zajęć, w przypadku zajęć praktycznych

Do czasu trwania kursu dolicza się czas na końcowy egzamin kwalifikacyjny.

Szkolenia mogą być prowadzone:

 • bez oderwania od pracy

 • z oderwaniem od pracy

 • z częściowym oderwaniem od pracy

Ze względów organizacyjnych i lokalowych grupa złożona jest z maksymalnie 10 osób. Ewentualne zwiększenie może być realizowane po uzgodnieniu z wykładowcą i instruktorem szkolenia praktycznego.

Wykładowcami są inżynierowie spawalnicy z wieloletnim praktycznym doświadczeniem w zakresie prowadzenia prac spawalniczych, posiadający wiedzę z zakresu spawania potwierdzoną dyplomem Europejskiego Inżyniera Spawalnika oraz Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika, z ukończonymi kursami pedagogicznymi. Posiadający również certyfikaty dozoru technicznego uprawniające do badania (kontroli) złączy spawanych zarówno metodą wizualną jak i innymi metodami badań nieniszczących.

Zajęcia praktyczne prowadzą instruktorzy z wieloletnią praktyką spawalniczą, posiadający kwalifikacje do prowadzenia zajęć praktycznych potwierdzone dyplomem Europejskiego Instruktora Spawalniczego zgodnie z zaleceniami ujętymi w wytycznych jednostek uprawnionych do wydawania Świadectwa Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza.

 

PROGRAM RAMOWY SZKOLENIA

Program szkolenia spawaczy oparty jest na Wytycznych Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach, Zasadach Egzaminowania Spawaczy ujętych w Publikacji 30/I Polskiego Rejestru Statków, wymaganiami Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) lub Technischer ÜberwachungsVerein (TÜV) Program szkolenia dla każdej z wyminonych metod spawania obejmuje wszystkie zagadnienia teoretyczne oraz praktyczne niezbędne do uzyskania pozytywnego wyniku egzamniu i otrzymania książeczki spawacza oraz Świadectwa Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza.

 

ZASADY SPRAWDZANIA WIEDZY ZDOBYTEJ PODCZAS SZKOLENIA

Zgodnie z Wytycznymi Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach i Zasadami Egzaminowania Spawaczy ujętych w Publikacji 30/I Polskiego Rejestru Statków oraz wymaganiami Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) lub Technischer ÜberwachungsVerein (TÜV) szkolenie kończy się sprawdzeniem wiadomości teoretycznych oraz umiejętności spawalniczych praktycznych uczestnika kursu. Egzamin przeprowadza komisja egzaminacyjna. Pozytywny wynik egzaminu jest podstawą do wydania przez Instytut Spawalnictwa, PRS, UDT lub TÜV Świadectwa Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza.

 

ZAŚWIADCZENIA I CERTYFIKATY

 • książeczka spawacza dla absolwentów, którzy książeczki nie posiadają

 • Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza wg PN-EN 287-1 lub PN-EN ISO 9606 (również w angielskiej lub niemieckiej wersji językowej)

 

MATERIAŁY

 • Uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe, z zakresu szkolenia teoretycznego oraz

 • Materiały podstawowe i pomocnicze do zajęć praktycznych

 • podstawowy sprzęt ochrony osobistej (maska, fartuch spawalniczy ) na czas szkolenia

 

MIEJSCE SZKOLENIA

 • zajęcia teoretyczne - sala wykładowa GKU 2000 lub na miejscu u zleceniodawcy

 • zajęcia praktyczne - warsztat szkoleniowy GKU 2000 wyposażony w niezbędny sprzęt spawalniczy do nauki danej metody spawalniczej.

Pomieszczenia w których odbywa się szkolenie spełniają wymagania przepisów prawa w zakresie bezpieczeństwa oraz wytycznych dla ośrodków szkolenia spawaczy.

 

TERMIN

 • rekrutacja odbywa się w sposób ciągły, szkolenie rozpoczyna się po zebraniu min. 5 osób.

 

OPIEKUN MERYTORYCZNY

 • Adam Kocon - Europejski Inżynier Spawalnik (EWE), Międzynarodowy Inżynier Spawalnik (IWE) z wieloletnim doświadczeniem zawodowym.
  Licencjonowany Egzaminator Spawaczy Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach.

 


© GKU 2000
projekt Grupa Sart