Kurs nadzoru prac spawalniczych

Cel szkolenia
Celem szkolenia jest uprawnienie uczestników do organizacji, prowadzenia i kontroli przebiegu prac spawalniczych zarówno warsztatowych jak i terenowych. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez nauczenie rozwiązywania problemów technicznymi i technologicznymi występujących w pracach spawalniczych, zwracając szczególną uwagę na organizację prac spawalniczych w sposób bezpieczny i zapewniający wykonywanie połączeń spawanych o jak najwyższej jakości. Jak również zapoznanie uczestników z najnowszymi osiągnięciami w technice spawania, oraz z aktualnymi normami krajowymi i europejskimi.

Uczestnicy szkolenia
Inżynierowie i technicy dozoru technicznego bezpośrednio nadzorujący spawalnie na każdym jej etapie, oraz pracownicy przygotowujący prace spawalnicze pod względem technicznym i technologicznym.
Pracownicy kontroli jakości związani w swojej pracy z kontrolą i odbiorem elementów wykonanych metodami spawalniczymi.

Organizacja kursu
Kurs obejmuje 50 jednostek szkoleniowych wykładów teoretycznych oraz 4 jednostki szkoleniowe pokazów urządzeń spawalniczych połączonych z praktycznymi ćwiczeniami.
Przez jednostkę szkoleniową należy rozumieć 45 minut zajęć.

Egzamin końcowy
Egzamin teoretyczny – test przeprowadzony przy udziale pracownika Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach.

Świadectwo
Po zdanym egzaminie uczestnik kursu otrzymuje świadectwo wydane przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach.

 


© GKU 2000
projekt Grupa Sart