GKU 2000 s.c. stosuje procedurę reklamacji realizowanych usług szkoleniowych, która zawiera między innymi następujące punkty:

 

Reklamacje można zgłaszać do GKU2000 s.c. w formie pisemnej, listem poleconym lub mailem, na adres GKU 2000 s.c., najpóźniej w terminie czternastu dni od daty zakończenia realizacji danej usługi szkoleniowej.

 

Reklamacja zostanie uwzględniona, jeżeli średnia ocen z danej usługi szkoleniowej jest niższa niż 3.0 w skali od 1 do 5 punktów uzyskanej z ankiety ewaluacyjnej (ocena reakcji na szkolenie lub inną usługę rozwojową).


Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:

  • zgłoszony problem - opis

  • dane kontaktowe do uczestnika/ instytucji, zgłaszającej reklamację, tj. minimum imię
    i nazwisko lub nazwę firmy, adres, telefon, e-mail

  • nazwę i datę usługi, wobec którego zgłasza się zastrzeżenie

  • proponowany przez uczestnika szkolenia sposób rozwiązania sprawy.

 

Zgłoszone reklamacje zostaną rozpatrzone nie później niż w ciągu 14 dni liczonych od momentu otrzymania przez GKU 2000 s.c. informacji o powstałej nieprawidłowości, zaś w przypadkach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 21 dni (z uwzględnieniem w obu przypadkach dni roboczych).

 

GKU 2000 s.c.zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać będzie ona z nieznajomości postanowień umowy.

 

UWAGA: Pełna treść procedury jest do wglądu w siedzibie GKU 2000 s.c.

 


© GKU 2000
projekt Grupa Sart